มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

 

ประวัติมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า

       มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   วัตถุประสงค์

   1. ใช้ในกิจการรักษาพยาบาล และสงเคราะห์ผู้ป่วย ทหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป

   2.จัดหาอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทหาร ผู้ป่วยพิการ และทุพลภาพ

   3. จัดเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเพิ่มขึ้น        เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้มีประสิทธิภาพ

   4. สนับสนุนการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์ ของแพทย์ และพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุำฎเกล้า

   5. สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 
Link

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งอยู่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400