มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1.
พล.ต.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกรรมการ
2.
พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองประธานกรรมการ
3.
พล.อ.สุรเดช จารุจินดา กรรมการ
4.
พล.ท.ธารา พูนประชา กรรมการ
5.
พล.ท.วรสิน เกตานนท์ กรรมการ
6.
พล.ต.มานะพล เล็กสกุล กรรมการ
7.
พล.ต.ธไนนิธย์ โชตนภูติ กรรมการ
8.
พล.ต.อารมย์ ขุนภาษี กรรมการ
9.
พล.ต.หญิง อมราภรณ์ หมีปาน กรรมการ
10.
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด กรรมการ
11.
พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ กรรมการ
12.
พ.อ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง กรรมการ
13.
พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี กรรมการ
14.
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการ
15.
พ.อ.ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร กรรมการ
16.
พ.อ.นพดล ชื่นศิริเกษม กรรมการ
17.
พ.อ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ กรรมการ
18.
พ.อ.จรัสพงศ์ เกษมมงคล กรรมการ
19.
พ.อ.ปิยลาภ วสุวัต กรรมการ
20.
พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข กรรมการ
21.
พ.อ.อรวสี จตุทอง กรรมการ
22.
พ.อ.เจษฎา อุดมมงคล กรรมการ
23.
พ.อ.ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ กรรมการ
24.
พ.อ.สุขไชย สาทถาพร กรรมการ
25.
พ.อ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล กรรมการ
26.
พ.อ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ
27.
พ.อ.หญิง อุษา ตันติแพทยางกูร กรรมการ
28.
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์ กรรมการ
29.
พ.อ.หญิง จริยา เกตุแก้ว กรรมการ
30.
พล.ต.หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการและเหรัญญิก
31.
พล.ต.หญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 1
32.
พ.ท.หญิง ปรีชญา มรรคผล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 2
33.
พล.ต.พีระพล ปกป้อง กรรมการและเลขาธิการ
34.
พ.อ.รชต ลำกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
     
     
     

 

 
Link

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งอยู่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400