มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

 

ประมวลภาพผู้บริจาคพระมงกุฎเกล้าร่วมใจต้านภัย COVID-19 มี.ค.-เม.ย.64


 

 
Link

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งอยู่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400